VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ONPEOPLE HRM

Hướng dẫn sử dụng OnPeople HRM trực quan bởi các thao tác thực tế thể hiện qua video:

  • Hướng dẫn xem phần Tổng quan chung
  • Hướng dẫn xem Hồ sơ cá nhân, Hồ sơ nhân sự
  • Hướng dẫn Thêm nhân sự
  • Hướng dẫ quy trình Tiếp nhận nhân sự
  • Hướng dẫn cách tạo yêu cầu Bổ sung công. Khóa/ Mở khóa bổ sung công
  • Hướng dẫn xem Đề nghị của tôi, Đề nghị cần duyệt
  • Hướng dẫn xem Bảng lương, Phiếu lương
  • Hướng dẫn cài đặt phần Danh mục chung
  • Hướng dẫn cài đặt Nhóm quyền, Người dùng

Back To Top