Category: Nhân sự

Hồ sơ cá nhân

XEM HỒ SƠ CÁ NHÂN I. Mục đích: Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Xem các thông tin cá nhân của người Quản lý (Thông tin của tài khoản). Hoặc Nhân viên tự xem thông tin chi tiết của mình. II. Các bước thực hiện: Bước 1: *Cách 1: Vào Menu Nhân sự (1) => Chọn Hồ […]

XEM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG NHÂN SỰI. Mục đích: Giúp nhân sự và cấp quản lý xem quản lý được hợp đồng của nhân sự trong công ty.II. Các bước thực hiện: Bước 1: Tại Menu Nhân sự (1) => chọn Hợp đồng lao động (2) Bước 2: Màn hình Quản lý hợp đồng […]

Back To Top